Vật Phẩm Tỷ Lệ Thành Công
Wings 1 Max 60%
Wings 2 Max 20%
Vũ khí chao Max 60%
+10 Max 65%
+11 Max 50%
+12 Max 40%
+13 Max 25%

Tỷ Lệ Hộp Kundun:

Vật Phẩm Tỷ Lệ Rớt Item Exl
Hộp Kundun 1 50%
Hộp Kundun 2 40%
Hộp Kundun 3 30%
Hộp Kundun 4 20%
Hộp Kundun 5 10%


Tỷ Lệ Kundun và Medusa:

Vật Phẩm Tỷ Lệ Rớt Item Exl
Kundun 6 50%
Kundun 7 30%
Medusa Sever 4 50%
Medusa Sever 3 40%
Kundun Sự kiện inGame 30%