TOP
Phần thưởng Vpoint
1 30 Bùa chaos + 50B +50S 1.000.000 Gcoin
2 20 Bùa Chaos + 30B + 30S + 500.000 Gcoin
3 10 Bùa Chaos + 20B + 20S + 300.000 Gcoin
4 - 5 10B 10S + 200.000 Gcoin


1 TrumBCvip 0 120 Dimension Master 10/01 00:39:53
2 VoTacThien 0 120 Hight Elf 10/01 00:57:58
3 TrumCCvip 0 120 Dimension Master 10/01 22:32:18
4 DinhMenh 0 120 Hight Elf 10/01 00:45:15
5 BiChuyKiem 0 120 First Master 10/01 00:49:11

Phần thuởng sẽ được phát vào 22h hôm nay