Bảo Trì Máy Chủ 9:00 22/1 đến 9:30 22/1 -> Để gộp Sever