: Sau khi gộp Sever Hoàn Tất - Ra Web Tài Khoản -> Mục Auto Reset VIP ở Web Reset để lấy Point